ZigaForm version 5.5.1

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

 

                                                                                                                

Spoločnosť Renovácia striech s.r.o. chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.

 

Vážený návštevník webovej stránky www.renovaciastriech.sk

 

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

a)    Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť

Spoločnosť:                    Renovácia striech s.r.o.

IČO:                                 47 016 680

Sídlo:                               Letná 3373/27, Poprad 058 01

Tel.                                  +421 908 259 849

E-mail                              info@renovaciastriech.sk

 

 

b)    Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Aby sme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

e)       Kontaktnú adresu

 

Zamestnanec

Spracúvame osobné údaje zamestnancov v plnom rozsahu, aký vyžaduje legislatíva a plnenie vyplývajúcich zmluvných povinností, podľa legislatívy SR, bližší popis je v spracovateľských činnostiach a smernici GPDR.

        

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       E-mailovú adresu

d)       Kontaktný telefón

 

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

 

c)       Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a)      Webové služby

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ponukového konania,  návrhu produktov, uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 

b)       Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas. 

c)       Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

d)       Doručenie tovarov

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uskutočnenia doručenia objednaných tovarov na Vami poskytnutú dodaciu adresu, zároveň na naplnenie zákonných a zmluvných povinností potrebujeme spracovať osobné údaje, bez ktorých nie sme schopní tento účel uskutočniť.

 

d)    Aký je náš oprávnený záujem?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:

a)          Ochrany majetku, ochrany uložených osobných údajov, prostredníctvom kamerového  a zabezpečovacieho systému

b)         Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových   nástrojov.

c)          Zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných služieb v našich zábavných zariadeniach

d)         Presného zamerania sa na požiadavky klientov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných služieb.

e)         Dodania objednaného tovaru

f)           Plnenia zmluvných podmienok

g)          Plnenia zákonných povinností a osobitných predpisov

 

h)    Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

a)                   Cez online formulár;

b)                  Prihlásením sa na newsletter;

c)                   Začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

d)                  Klikom na autorizačný link v e-mailovej správe.

e)                  Osobne písomným súhlasom

f)                    Na našej Webovej stránke, na príslušných formulároch pri registrácii alebo nákupe

 

i)           Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledovnými spôsobmi:

 

a)                   Cez online formulár;

b)                  Kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;

c)                   Zaslaním oznámenia na email info@renovaciastriech.sk

d)                  Zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré je uvedené vyššie.

e)                  Osobne, odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

 

j)      Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú:

          Naši obchodní partneri v tejto oblasti

          Štátnym inštitúciám podľa platnej legislatívy SR

          Poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na prevádzku našich zariadení

          Poskytovateľom cloudových, hostingových služieb

          Pri vymáhaní právnych nárokov tretích strán

 

k)    Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a)     Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

a)       Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

a)     Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

Kúpne zmluvy

a)       Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

Ponukové konania

a)       V prípade ponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania tohto konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní.

 Evidencia reklamácii

a)     Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a)     Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a)    Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Doručenie tovarov

a)       Osobné údaje poskytnuté z dôvodu doručenia tovarov sa uchovávajú na dobu 10 rokov, aj  z dôvodov relevantnej legislatívy SR, prípadne iných možných právnych nárokov spoločnosti alebo tretích strán.

 

l)      Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny. 

 

m)     Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na GDPR Oprávnenú osobu:

Meno a priezvisko: Štefan Hudáč

Email: info@renovaciastriech.sk

Tel. č.: +421 908 259 849

n)         Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@renovaciastriech.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

o)         Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

p)         Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

 

q)         Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25. mája 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018 – verzia 2018001 jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať